سهام یاب - حسين اصفهاني (hhhh4444) در سها www.xiaohua52.com

#شاخص بهترین راه خروج و نجات باقیمانده سرمایتونهاینا دوباره چند روز بازارو مثبت میکنن و کلی پول که جمع شد دوباره ریزش بازار بد بین www.xiaohua52.com001515